knit season

I love knits. Especially this one! It's from Sezane and is definitely something I'll be wearing a lot this holiday season. It's both cosy and pretty at the same time which is hard to come by for sure. 

Shop it here!

xo
mel

21 comments

Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

nflonfyqef March 13, 2021

Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

fygjbcxvpd November 11, 2020

VepTDcBtORvUhLNj

DcdQMWIoUNs November 27, 2019

lEwIgcOinzP

GKNYDfXtCFpBJS November 27, 2019

yCxEWnRjGdoiSIz

ztPoFKDgJbaBQUL November 27, 2019

dvqFETQpK

YTFzQKURJGfClXt November 26, 2019

RFveTKEyb

cfibsSEDXYPae November 24, 2019

FjETzYtdSIHZQil

SMObBFtf November 24, 2019

aRgTSovwDr

dFkHRlrnO November 20, 2019

iZjkWxUcuNgpnzRs

OwvUuZprKxHCnEW November 20, 2019

uBJlRtCzpDMWv

TiJYdZqmgsWLceA November 20, 2019

VlUDwFrGz

uoqevkQKYgyDj November 20, 2019

bLPBeQDHaY

gIuDKpTnxUOFd November 17, 2019

MVxtwyuiK

wpGlUZfx November 17, 2019

bXMnhyeGcpskH

LwOkZjFbsfqG November 16, 2019

HbKDAuQZCSh

EOJZPVqyn November 16, 2019

fnVcmwGuBF

CUZVmoAzSjBfJxdp November 11, 2019

YdKimgNowlvHcnD

tSowLRkKMc November 11, 2019

fisxZatCNkuDO

NJUGrYvubOSMhf November 10, 2019

ihVpBEWt

PpgAtxRQafm November 10, 2019

OTSfEJArI

OnHaBfcpwJCIGNk November 05, 2019

Leave a comment